,

Ankarskruv 5×40

1,00

Ankarskruv 5×40 TX20 Låda 250St.